Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zwrot Kosztów
ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU
 
W myśl art. 52 ust. 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.)  osobom wezwanym przez właściwy organ do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony przysługuje, na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.
Koszty te organ wzywający zwraca na podstawie udokumentowanego oświadczenia osoby wezwanej, według zasad określonych w przepisach działu
2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300 z późn. zm.)
Zgodnie z brzmieniem art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży
 z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu - w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy Dz. U z 2002 r. , Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) w § 2 określa stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:
1)    dla samochodu osobowego:
a)    o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
b)    o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
2)    dla motocykla - 0,2302 zł,
3)    dla motoroweru - 0,1382 zł.

Dla osób wzywanych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gliwicach ustala się stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w wysokości 50% maksymalnej stawki określonej  w w/w przepisie rozporządzenia.
Osobie wezwanej przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gliwicach przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu.
 
 
    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

    
  • BIP