Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Świadczenia i uprawnienia żołnierzy NSR

Ochrona uprawnień pracowniczych:

 • ochrona stosunku pracy;
 • gwarancja stabilności zawodowej;
 • wzrost wymiaru czasu służby zaliczanej do emerytury wojskowej;
 • opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego  i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.

Pomoc edukacyjna:

 • możliwość udziału w różnorodnych szkoleniach i kształcenia na koszt wojska;
 • prawo do występowania do dowódcy jednostki wojskowej z wnioskiem o skierowanie na różnorodne formy szkolenia kursowego;
 • możliwość dofinansowania kosztów nauki, studiów na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych.

Świadczenia zdrowotne:

 • opieka medyczna i stomatologiczna w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej na zasadach dotyczących żołnierzy zawodowych;
 • bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej;
 • turnusy leczniczo – profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.

Należności finansowe:

 • uposażenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych oraz pełnienia okresowej służby wojskowej;
 • rekompensata finansowa – jeżeli wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy jest wyższe niż uposażenie zasadnicze otrzymywane w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej, w wysokości różnicy między tym wynagrodzeniem i uposażeniem;
 • prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem, zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby.

Świadczenia w naturze:

 • bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej.

Prawo do:

 • odznaczeń, wyróżnień i nagród;
 • wystąpień publicznych oraz udziału w uroczystościach państwowych, wojskowych i lokalnych w mundurze;
 • używania tytułu honorowego nadanego w drodze wyróżnienia osobom wyróżniającym się w służbie, w szkoleniu wojskowym lub w wykonywaniu zadań służbowych, w tym po zakończeniu służby w Narodowych Siłach Rezerwowych;
 • korzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością kraju.

Żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe można przyznać nagrodę nie częściej niż raz w każdym 12-miesięcznym okresie trwania kontraktu. Warunkiem przyznania nagrody jest uzyskanie pozytywnych ocen służbowych z ćwiczeń wojskowych, odbytych przez żołnierza rezerwy w okresie, za który przyznawana jest nagroda.

Żołnierzom rezerwy pełniącym czynną służbę wojskową na stanowiskach służbowych, na których nadane są przydziały kryzysowe, dowódca jednostki wojskowej przyznaje dodatek w wysokości 3% należnego uposażenia zasadniczego po upływie okresu trzech lat posiadania tego przydziału. Dodatek ten jest zwiększany o kolejne 3% za każdy następny taki okres.

Żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości:

 • wyznaczonemu na stanowisko służbowe przewidziane w etacie dla podoficera - do 5 %,
 • wyznaczonemu na stanowisko służbowe przewidziane w etacie dla oficera - do 15 %

- kwoty należnego uposażenia zasadniczego. Dodatek funkcyjny przyznaje się żołnierzowi niezawodowemu w stawkach kwotowych na czas określony lub nieokreślony, nie dłuższy jednak niż na czas pełnienia przez żołnierza służby na stanowisku służbowym albo na czas pełnienia powierzonej funkcji lub obowiązków.

Żołnierzowi można przyznać dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, w wymiarze proporcjonalnym do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.

Z  tytułu wykonywania obowiązków w ramach NSR szczególne uprawnienia przyznano byłym żołnierzom zawodowym, posiadającym uprawnienia emerytalne.

Okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR dolicza się, na wniosek żołnierza rezerwy do wysługi emerytalnej, w ten sposób, że emerytura żołnierza wzrasta o wskaźnik 2,6% dotychczasowej podstawy jej wymiaru za każdy rok pełnienia czynnej służby wojskowej, a jeżeli okres ten był krótszy niż rok to wskaźnik ten przelicza się proporcjonalnie za każdy dzień tej służby.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

  
 • BIP