Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba Kandydacka

 

UWAGA !!! Termin rekrutacji przedłużono do dnia 30.04.2020 r.

 

 

 

Jeżeli myślisz o studiach wojskowych, to zainteresuj się ofertą:

 • Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
 • Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie
 • Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Wybierając uczelnię wojskową musisz przejść weryfikację, która obok znajomości języka obcego, obejmuje również: 

 • DLA KANDYDATÓW NA STUDIA WYŻSZE -> analizę wyników na świadectwie dojrzałości, sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną (pamiętaj, że wniosek do Rektora – Komendanta musisz złożyć w terminie do 30 kwietnia danego roku!)

 

 • DLA KANDYDATÓW NA LEKARZY WOJSKOWYCH -> w I etapie w Akademii Wojsk Lądowych - sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną; w II etapie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi - rekrutację zgodnie z warunkami naboru określonymi przez Senat Uczelni dla kierunku lekarskiego; (pamiętaj, że wnioski składa się do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w terminie  do 15 maja danego roku!).

 

Osoby zakwalifikowane na studia w uczelni wojskowej powoływane są do służby na przełomie sierpnia i września. Więcej informacji o służbie kandydackiej uzyskasz na stronach internetowych uczelni wojskowych, w Wojskowej Komendzie Uzupełnień oraz na stronie mon.gov.pl.

 

O powołanie do służby kandydackiej może ubiegać się osoba spełniająca łącznie następujące warunki formalne:

 • jest niekarana sądownie
 • posiada obywatelstwo polskie
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej – orzeczoną przez wojskową pracownię psychologiczną oraz wojskową komisję lekarską
 • posiada wiek co najmniej osiemnaście lat
 • posiada wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia [kandydat na 5-cio letnie studia stacjonarne – świadectwo dojrzałości; kandydat na stacjonarne studium oficerskie – dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, kandydat na 6-cio letnie studia stacjonarne medyczne – świadectwo dojrzałości, ze szczególnym uwzględnieniem  wymaganych przez uczelnię przedmiotów].

 

          Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej, kwestionariusz osobowy oraz inne wymagane dokumenty w zależności od uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.

 

          Szczegóły dotyczące składanych dokumentów do poszczególnych uczelni wojskowych, szkół podoficerskich lub ośrodków szkolenia są umieszczone na stronach internetowych tych podmiotów.

 

Po złożeniu wymaganych dokumentów osoba kierowana jest przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia określającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Uzyskanie pozytywnych orzeczeń wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej umożliwia udział kandydata w dalszym postepowaniu rekrutacyjnym i egzaminach wstępnych. Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczane są  dostępne na  stronach internetowych poszczególnych uczelni, szkół i ośrodków wojskowych.

 

Powołanie do służby kandydackiej następuje w zależności od wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby. Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierz pełniący służbę kandydacką otrzymuje tytuł:

1) podchorążego, jeżeli kształci się na oficera zawodowego;

2) kadeta, jeżeli kształci się na podoficera zawodowego;

3) elewa, jeżeli kształci się na szeregowego zawodowego.

 

REKRUTACJA OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ

 

 

STUDIA

 

Rejestracja, złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły - do 30 kwietnia,

WUM (6-letnie) - za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień – do 15 maja.

Rekrutacja na studia wyższe kandydatów na żołnierzy zawodowych obejmuje:

 • test sprawności fizycznej,
 • test ze znajomości języka angielskiego,
 • rozmowę kwalifikacyjną,
 • analizę wyników ze świadectwa dojrzałości.

STUDIUM

 

Kandydaci rejestrują się na stronie internetowej wybranej uczelni oraz składają wnioski wraz z załącznikami w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, które Wojskowy Komendant Uzupełnień przesyła  do Departamentu Kadr w Warszawie. Do wniosku należy załączyć:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych na wymaganym przez uczelnię kierunku,
 • życiorys,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • zdjęcie oraz informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych)
  potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 • inne dokumenty niezbędne w postepowaniu rekrutacyjnym: np. certyfikaty, dyplomy itp.

Rekrutacja na studium kandydatów na żołnierzy zawodowych obejmuje:

 • test sprawności fizycznej,
 • test ze znajomości języka angielskiego,
 • rozmowę kwalifikacyjną,

 

 

SZKOŁA PODOFICERSKA

 

Kandydat składa wniosek wraz z załącznikami do Departamentu Kadr w Warszawie za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • kwestionariusz osobowy (pobrany ze strony)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • życiorys
 • odpis skrócony aktu urodzenia
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
 • inne dokumenty (kwlaifikacje, umiejętności)
 • zdjęcie oraz informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych)

NABÓR 2020

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do uczelni wojskowych określają:

 

DECYZJA Nr 108/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020r.

 

http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2019/07/Poz._134_dec._108-sig.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2019r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Dziennik Ustaw z 12 września 2019    Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1738

 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2019/2020

 

Dziennik Ustaw z 14 lutego 2019   Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 287

Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową mogą starać się

o powołanie do służby kandydackiej - nabór kandydatów prowadzą:

1. kandydaci na oficerów - w ramach studiów wojskowych lub studium oficerskiego w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej

 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCHimienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

oferta edukacyjna https://www.awl.edu.pl/dla-kandydatow/oferta

rekrutacja https://www.awl.edu.pl/dla-kandydatow/rekrutacja

51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
tel. 261-658-576
www.awl.edu.pl 

 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZAimienia Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

rekrutacja  http://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/

00-908 Warszawa 46, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261-837-938
www.wat.edu.pl

e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJimienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni

rekrutacja https://www.amw.gdynia.pl/index.php/kandydat/studia-wojskowe/item/1143-rekrutacja-na-studia-wojskowe

81-102 Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69
tel. 261-262-735
www.amw.gdynia.pl
 

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA w DĘBLINIE

oferta edukacyjna http://www.wsosp.deblin.pl/index.php/pl/kandydat

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
tel. 261-837-733 
e-mail: rekrutacja@wsosp.pl

https://www.law.mil.pl

Osoby zainteresowane studiami wojskowymi muszą

1.dokonać elektronicznej rejestracji swojej kandydatury poprzez stronę internetową wybranej uczelni wojskowej                               

2. kandydaci na podoficerów - w szkole podoficerskiej

Ważne…!  Nabór do szkół podoficerskich dla osób cywilnych nie jest prowadzony cyklicznie, w stałych odcinkach czasu, lecz prowadzony jest na określone kierunki w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych. Zatem osoby zainteresowane kształceniem w szkole podoficerskiej winny obserwować informacje zamieszczane na stronach internetowych tych szkół…

 

SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH w POZNANIU

oferta edukacyjna http://spwl.wp.mil.pl/pl/9.html

61-716 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90, skrytka pocztowa 129 

tel. 261-575-361, 261-575-360
www.spwl.wp.mil.pl
e-mail: spwl@ron.mil.pl

 

SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH w DĘBLINIE

oferta edukacyjna http://spsp.wp.mil.pl/pl/index.html

08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków 5
www.spsp.wp.mil.pl
Komenda SPSP

3.  kandydaci do służby w Siłach Specjalnych  (korpus szeregowych)

 

OŚRODEK SZKOLENIA W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW

oferta edukacyjna  https://jwk.wp.mil.pl/pl/articles/list/suzba-w-jednostce-j/

42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 35
tel. 261 101 111
www.jwk.wp.mil.pl
e-mail: 4101.sekretariat@ron.mil.pl

 

 

 

WYSZUKIWARKA UCZELNI WOJSKOWYCH

 

http://uczelnie-wojskowe.mon.gov.pl/

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

  
 • BIP