Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rekonwersja

POMOC REKONWERSYJNA to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy zawodowych, którzy zginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, w zakresie przekwalifikowania zawodowego, przyuczenia do zawodu, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie tych żołnierzy do podjęcia zatrudnienia.

ORGANAMI WOJSKOWYMI WŁAŚCIWYMI W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY REKONWERSYJNEJ SĄ: 

 Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej;
·    Dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie (COAZ);
·    Kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej (OAZ);
·    Dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych (WBE); 


Terytorialny zasięg działania poszczególnych organów rekonwersji kadr pokrywa się ze strukturą organizacyjną instytucji wojskowych oraz granicami województw. Głównym organizatorem, koordynatorem przedsięwzięć rekonwersyjnych na terenie województwa śląskiego jest Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, który realizuje je przy pomocy swojego Pełnomocnika ds. Rekonwersji.


Z POMOCY REKONWERSYJNEJ MOGĄ KORZYSTAĆ:
ŻOŁNIERZE ZAWODOWI ZA ZGODĄ DOWÓDCY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ (ART. 120 UST. 3) Z:


1.    DORADZTWA ZAWODOWEGO

PO 3 LATACH SŁUŻBY 

2.    PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO I POŚREDNICTWA PRACY

DWA LATA PRZED ZWOLNIENIEM JEŻELI PEŁNIŁ SŁUŻBĘ CO NAJMNIEJ 4 LATA       

3.    PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PO 9 LATACH SŁUŻBY NA 6 MIESIĘCY PRZED ZWOLNIENIEM 

 

BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI (ART. 120 UST. 1):


DWA LATA OD DNIA ZWOLNIENIA Z ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ JEŻELI PEŁNIŁ JĄ PRZEZ CO NAJMNIEJ 4 LATA, W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO, PRZEKWALIFIKOWANIA I POŚREDNICTWA PRACY     (Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH Z ART. 111 UST. 1, 12 – 15)


 

Szanowni Panowie

Uprzejmie przypominam, że od 01 stycznia 2019 r. w związku z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2019 r.),obowiązują nowe stawki pokrywania kosztów przekwalifikowania zawodowego:

- po 4 latach służby wojskowej  100% - 2.737,50 zł

- po 9 latach służby wojskowej  200%  - 5.475,00 zł

- po 15 latach służby wojskowej  300 % - 8.212,50  zł.
Nieetatowo pomoc rekonwersyjną na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Gliwicach, świadczy:

Specjalista Wojskowej Komendy Uzupełnień
Krzysztof Wojciechowski
tel. 261 124 682

Wniosek Rekonrwesyjny

Dokumenty do pobrania znajduą się na stronie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Krakowie

 

 

 

 

Załączniki

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

    
  • BIP