Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień
w Gliwicach w związku z realizacją zadań ustawowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach zwanej dalej WKU
   jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7, tel. 261-124-650;
 2. Zgodnie z art. 11 ustawy z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781 t.j.) informuję,
  że Inspektorem Ochrony Danych w WKU jest pani Marzena WOLNY, tel. 261-124-651;
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań administratora, na podstawie przepisów prawa;
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 • dowódcom jednostek wojskowych oraz ich przełożonym –  jeżeli wymagają tego ich zadania;
 • przełożonym wojskowego komendanta uzupełnień;
 • sądom wojskowym, powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury, w których utworzono komórki organizacyjne do spraw wojskowych, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego
  i Żandarmerii Wojskowej – jeżeli wymagają tego ich zadania;
 • sądom powszechnym, powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Biuru Ochrony Rządu – jeżeli wymagają tego ich zadania i jest to niezbędne do prowadzonego przez nie postępowania;
 • pracodawcom – w zakresie stosunku zatrudnianych przez nich pracowników do powszechnego obowiązku obrony
  oraz rodzaju i terminu wykonania tego obowiązku;
 • innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 1. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;
 2. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane, lecz nie krótszy niż czas wymagany odpowiednimi przepisami prawa w tym przepisami o archiwizacji;
 3. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
 • usunięcia  danych  w  przypadku,  gdyby  dane  były  przetwarzane  niezgodnie z prawem;
 1. Osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają,
  iż przetwarzanie tych danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa;
 2. Podanie danych jest wymogiem ustawowym a konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby;
 3. W trakcie przetwarzania danych w WKU nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania,
  o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień są następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej
  (Dz. U. z  2010 r. Nr 199, poz. 1321),
 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 330 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2014 r. poz. 1637),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 956 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia  9  marca  2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej 
  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1299 t.j.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej
  i sposobu jej pełnienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 465);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1518);
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 742 t.j.)
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz.U. z 2019 r. poz. 553 t.j.).
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

  
 • BIP