Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
O NSR

 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i w misjach poza granicami państwa.

Żołnierz rezerwy to osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.

Przydział kryzysowy to decyzja administracyjna wojskowego komendanta uzupełnień, w formie karty przydziału kryzysowego, wyznaczająca żołnierza rezerwy (ochotnika) na stanowisko służbowe określone w etacie jednostki wojskowej. Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie przez ochotnika kontraktu z jednostką wojskową na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
Narodowe Siły Rezerwowe nie są oddzielnym, wyodrębnionym organizacyjnie komponentem Sił Zbrojnych RP. Stanowią zaplecze rezerwowe, uzupełnienie struktur i wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych RP lub zagrożenia kryzysowego. O wskazaniu stanowisk służbowych na potrzeby NSR i ich obsadzie decydują dowódcy poszczególnych jednostek wojskowych.

ZADANIA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
Przeznaczenie NSR wynika z zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze rezerwy na przydziałach kryzysowych, z uwagi na dyspozycyjność do okresowego pełnienia czynnej służby wojskowej w razie potrzeby, stanowią wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego.
Zadaniem NSR, tak jak i całych Sił Zbrojnych, jest zapewnienie suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju. NSR mogą być wykorzystywane do zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, w akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, przy oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zadania NSR z zakresu zarządzania kryzysowego mogą być realizowane w trybie natychmiastowego stawiennictwa żołnierzy rezerwy. Ponadto NSR służyć mogą uzupełnieniu stanowisk służbowych występujących w strukturach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.

Wszelkie informacje dotyczące zasad naboru do Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7 i pod nr telefonu
261 124 658

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

    
  • BIP