Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Służba przygotowawcza to rodzaj czynnej służby wojskowej adresowany do osób, które wcześniej nie pełniły żadnego rodzaju czynnej służby wojskowej oraz ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Służba ta pełniona jest tylko na wniosek i za zgodą osoby zainteresowanej.Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Jej ukończenie umożliwia zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, a także ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

ZASADY NABORU:
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek
co najmniej 18 lat i wykształcenie:

 • co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 • co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 • co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby). Wniosek można pobrać ze strony internetowej WKU w Gliwicach – zakładka SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA, DOKUMENTY DO POBRANIA.
Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 • odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia studiów – w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 • odpis albo, po okazaniu oryginału, kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana rozkazem wojskowego komendanta uzupełnień komisja rekrutacyjna. Nabór uwarunkowany jest potrzebami Sił Zbrojnych oraz kwalifikacjami kandydata przydatnymi
w służby wojskowej. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia MON w sprawie służby przygotowawczej, powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:

 • na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów – w styczniu lub kwietniu;
 • na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów – w lutym lub lipcu;
 • na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych – w styczniu, kwietniu, maju, lipcu, we wrześniu lub w październiku;
 • na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach * – w lipcu.


    * Pełnienie służby przygotowawczej w kilku okresach dotyczy studentów uczelni wyższych. W przypadku uruchomienia w danym roku takiej formy służby przygotowawczej, studenci mogą ją pełnić w dwóch okresach (pierwszy do trzech miesięcy, drugi do dwóch miesięcy). Kształcenie odbywa się wtedy na potrzeby korpusu podoficerów. Powołanie może nastąpić, gdy czas trwania studiów osoby ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej warunkuje jej ukończenie w trakcie tych studiów. Student ubiegającej się o tę formę służby przygotowawczej do wniosku załącza dodatkowo stosowne zaświadczenie ze swojej uczelni.

PRZEBIEG SŁUŻBY:
Szkolenie w ramach służby przygotowawczej realizowane jest w jednostkach wojskowych, ośrodkach szkolenia lub szkołach wojskowych. Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 • w przypadku kształcenia żołnierza na potrzeby korpusu oficerów  - do sześciu miesięcy;
 • w przypadku kształcenia żołnierza na potrzeby korpusu podoficerów  - do pięciu miesięcy;
 • w przypadku kształcenia żołnierza na potrzeby korpusu szeregowego  - do czterech miesięcy.

Realizowane w ramach służby przygotowawczej szkolenie obejmuje okres kształcenia podstawowego i okres kształcenia specjalistycznego, które kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej. Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności wojskowych żołnierza wymaganych na określonych stanowiskach służbowych w jednostkach wojskowych w poszczególnych korpusach osobowych, grupach osobowych
i specjalnościach wojskowych. Zakres zagadnień objętych egzaminem wynika z programu kształcenia żołnierza służby przygotowawczej.OSOBY ZAINTERESOWANE ZAPRASZAMY DO:

WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W GLIWICACH
ul. Zawiszy Czarnego 7, 44–121 Gliwice
tel. 261124658, 261124683; e-mail: wku.gliwice@wp.mil.pl

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

  
 • BIP