Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
7 Kroków do powołania

KROK 1. – PODEJMIJ DECYZJE.

Sprawdź naszą ofertę 1000 specjalności. Zrealizuj swoje pasje z nami.

KROK 2. POSZUKAJ NIEZBĘDNYCH INFORMACJI.

Sprawdź akcje promocyjne, strony internetowe ( www.mon.gov.pl , www.sgwp.wp.pl, www. wojsko-polskie.pl ), stronę internetową swojego WKU), odwiedź punkt informacyjny w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

KROK 3. ZGROMADŹ NIEZBĘDNE DOKUMENTY.

W razie wątpliwości kontaktuj się z WKU!

KROK 4. ZŁÓŻ DOKUMENTY WE WSKAZANYM MIEJSCU.

 • Złóź wniosek o powołanie do NSR oraz pozostałe dokumenty
 • Zapoznaj się z uwarunkowaniami służby w NSR.
 • Poznaj procedury wstąpienia do NSR.
 • Podaj aktualne dane ewidencyjne.
 • Wybierz wolne stanowisko.

KROK 5. ZGŁOŚ SIĘ WE WSKAZANYM MIEJSCU NA BADANIA I TESTY.

 • Przejdź badanie lekarskie i psychologicz
 • Zgłoś się na kwalifikacje w jednostce wojskowej:
 • Sprawdzian ze sprawności fizycznej
 • Sprawdzian z kwalifikacji zawodowej
 • Rozmowa kwalifikacyjna

KROK 6. PODPISZ KONTRAKT.

Dowódca jednostki wojskowej po pozytywnym zakończeniu procedury kwalifikacyjnej przygotuje kontrakt dla Ciebie na wykonanie obowiązków w ramach NSR.


Zapoznaj się z nim i podpisz.

KROK 7. ODBIERZ PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY

Odbierz przydział kryzysowy w swojej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

Właśnie zostałeś żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych!

 


POTRZEBNE DOKUMENTY

Do pisemnego wniosku - odpowiednio uzasadnionego i umotywowanego, należy dołączyć:

 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, w przypadku pobierania nauki;
 • uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa;
 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz umiejętności, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, kwalifikacjach, uprawnieniach zawodowych lub umiejętnościach (np. prawo jazdy).

W momencie uzupełniania wniosku potrzebne będą też informacje dotyczące zakładu pracy kandydata oraz dane z jego dowodu osobistego.

 


PROCEDURA

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku ochotnika - żołnierza rezerwy:

 

 • sprawdza czy spełnione są warunki umożliwiające zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR;
 • wyszukuje w jednostce wojskowej wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy (po uwzględnieniu kwalifikacji i preferencji kandydata);
 • wszczyna procedurę poświadczenia bezpieczeństwa (ankieta) w przypadku osób nie posiadających stosownego poświadczenia;
 • w razie potrzeby kieruje kandydata do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, oraz wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby;
 • przesyła skompletowane dokumenty kandydata do jednostki wojskowej, a następnie kieruje tam kandydata celem uczestnictwa w egzaminie oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

 

 Uwaga! Zasady rekrutacji kandydatów są takie same, jednakże testy i sprawdziany kwalifikacyjne mogą się od siebie różnić, co jest podyktowane specyfiką poszczególnych jednostek wojskowych.

 

Dowódca jednostki wojskowej, w przypadku pozytywnego przejścia procedury kwalifikacyjnej i zaakceptowania kandydatury ochotnika, podpisuje z nim kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

 

Podpisanie kontraktu umożliwia następnie nadanie żołnierzowi NSR przydziału kryzysowego przez wojskowego komendanta uzupełnień, co następuje w formie karty przydziału kryzysowego stanowiącej decyzję administracyjną. Przydział kryzysowy nadaje się na okres od dwóch do sześciu lat albo na okres zawieszenia z możliwością jego ponownego nadania. Jeżeli przydział kryzysowy nie został ponownie nadany, zmieniony lub uchylony, wygasa on z mocy prawa po upływie okresu, na który go nadano. O fakcie nadania przydziału kryzysowego wojskowy komendant uzupełnień powiadamia pracodawcę żołnierza NSR.Kontrakt między ochotnikiem a dowódcą jednostki wojskowej może być zawarty, jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych uzasadniające nadanie przydziału kryzysowego.

 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące zasad naboru do Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać

w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7 i pod nr telefonu

261 124 658

 

 

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

  
 • BIP