Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

Do zadań Wojskowego Komendanta Uzupełnień należy:

  1. 1.    zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych poprzez:

a) kierowanie przygotowaniem Wojskowej Komendy Uzupełnień do wykonywania czynności  związanych z osiąganiem stanów wyższej gotowości bojowej,

b) planowanie i organizowanie mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych środkami  transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej;

  1. 2.    administrowanie rezerwami osobowymi, w tym:

a)    uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej oraz planowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

b)    nadawanie przeznaczeń osobom uznanym za zdolne do czynnej służby wojskowej,

c)    kierowanie osób i żołnierzy rezerwy do powiatowych komisji lekarskich albo wojskowych komisji lekarskich oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej,

d)    wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powoływanie do czynnej służby wojskowej albo służby lub szkolenia w obronie cywilnej,

e)    przeprowadzanie zaciągu ochotniczego w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

f)     orzekanie o udzieleniu odroczenia osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (przeszkolenia wojskowego),

g)    przenoszenie do rezerwy osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,

h)   nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych,

i)     reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

j)      gromadzenie zasobów wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych,

k)    sporządzanie analiz stanu zasobów rezerw osobowych,

l)     prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej,

m)  udzielanie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

n)   współpraca z kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji (jednostek zmilitaryzowanych) w zakresie uzgadniania możliwości nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek żołnierzom rezerwy;

  1. 3.    wykonywanie świadczeń obrony poprzez:

a)    prowadzenie ewidencji przedmiotów świadczeń rzeczowych z uwzględnieniem aktualnych danych,

b)    administrowanie zasobami przedmiotów świadczeń rzeczowych znajdujących się w ewidencji wojskowej komendy uzupełnień, jak również prawidłowe ich wykorzystanie na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia,

c)    organizowanie przy współudziale organów administracji publicznej kontroli stanu technicznego środków transportowych i maszyn u posiadaczy wydzielających je do jednostek wojskowych,

d)    organizowanie wykorzystania zasobów paliw płynnych utrzymywanych w stacjach paliwowych do pojazdów przekazywanych z gospodarki narodowej;

  1. 4.    współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym:

a)    utrzymywanie współpracy z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi organami i instytucjami państwowymi, a także przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami społecznymi bezpośrednio związanymi z obronnością państwa,

b)    współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze działania wojskowej komendy uzupełnień,

c)    sporządzanie i przekazywanie w razie potrzeby wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) imiennych wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które należy wezwać przed powiatową komisję lekarską,

d)    utrzymywanie ścisłej współpracy z odpowiednimi organami Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu w zakresie kierowania osób podlegających odbyciu zasadniczej służby wojskowej do odbycia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.

  1. 5.    udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
  2. 6.    udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania WKU :

a)  uczestniczenie, w razie potrzeby, w pracach zespołów zarządzania kryzysowego samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu (miasta na prawach powiatu) i gminy na administrowanym terenie,

   b)     przedstawianie szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego wniosków i materiałów do prowadzonej przez wojewodę analizy zagrożeń w poszczególnych powiatach oraz zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego;

  1. 7.    promocja obronności i służby wojskowej przez:

a)    współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie promowania ochotniczych form służby wojskowej we współdziałaniu z dowódcami jednostek wojskowych na administrowanym terenie,

b)    organizowanie akcji i wystąpień promujących służbę wojskową w lokalnych mediach oraz w ramach uroczystości i imprez rozrywkowych realizowanych na administrowanym terenie,

c)    współpracę z powiatowymi urzędami pracy.

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

    
  • BIP