Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

Zgodnie z art. 53 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), Działem VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm), ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870), każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

 

Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg, wniosków i petycji Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gliwicach przyjmuje w każdy poniedziałek od godziny 14.30 do 17:30
(po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub osobistym).

Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, wówczas przyjmowanie skarg, wniosków
i petycji odbywa się następnego dnia w tych samych godzinach.

 

Sprawy niezałatwione proszę zgłaszać Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Gliwicach (pok. nr. 103).

 

Dla skarg, wniosków i petycji składanych w formie pisemnej właściwy jest adres:

Wojskowy Komendant Uzupełnień

w Gliwicach

Ul. Zawiszy Czarnego 7, 44-121 Gliwice

 

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach
Zawiszy Czarnego 7
44-121 Gliwice
tel. 261124658
fax. 261124691
wku.gliwice@wp.mil.pl

    
  • BIP